بزرگداشت صدمین سال تخریب بقیع و مطالبه بازسازی آن

یک‌صدمین سال تخریب بقیع