آقا موسی در بقیع

آقا موسی در بقیع

اخذ مجوز ساخت حرم بقیع توسط امام موسی صدر حسب امر آیت الله سید محسن حکیم

فطرس مدیا

فطرس مدیا

این مجموعه به تولیدات خاص و ایده‌های جدید در راستای معرفی تشیع فعالیت دارد.