واکنش‌ها به تخریب بقاع بقیع

نویسنده(مولف): سیدعلی قاضی عسکر

موضوع تخریـب شهر مدینـه با شلیک توپخانه و گلوله باران آن، بـه دسـت وهابیـان در تـاریخ 1890مـیلادی

موضوع تخریـب شهر مدینـه با شلیک توپخانه و گلوله باران آن، بـه دسـت وهابیـان در تـاریخ  1890مـیلادی واکنش علمای شیعه و تشکیل کمیسیون ویژه مجلس شورای ملـی ایـران در مـورد ایـن فاجعه و اجتماع اعتراضـی علمـا و گروههـای مختلـف مـردم تهـران در مسـجد جـامع و اعـلام تعطیـل عمـومی و تعطیلـی دروس و نمـاز جماعـت حضـرات آیـات مرحومـان:  اصـفهانی و نـائینی در نجـف اشـرف و انعکـاس خبـر آن بـه دیگـر کشـورها بـه وسـیلة کمک کنسول ایران در نجف، و بالاخره رسیدن خبر تخریبها به هندوسـتان و تعـدادی از کشـورها، پایتخـت هـا و شـهرهای مهـم و  واکـنش جـدی مسـلمانان و مـوج عظـیم اعتراض ها و دستور وزارت امور خارجه به غفارخان جلال السلطنه، وزیـر مختـار ایـران در مصر، مبنی بر پی گیری این رخداد و... موضوع این نوشته را تشکیل می دهد.


| شناسه مطلب: 102768نظرات کاربران