کاوشی پیرامون مدفن فاطمه بنت اسد

اهل سنت همواره قبری خارج از بقیع را به عنوان مدفن فاطمه بنت اسد(علیها‌السلام)معرفی کرده‌اند. درحالیکه شیعیان همیشه او را در قبه اهلبیت(علیهم‌السلام) زیارت کرده‌اند.

نوشته نعمت‌الله صفری فروشانی (عضو هیئت علمی جامعة المصطفی قم) و عمار ابوطالبی (دانشجوی دکترای شیعه شناسی)


دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت، شماره 6، پاییز و زمستان ۱۳۹7


 


اهل سنت همواره قبری خارج از بقیع را به عنوان مدفن فاطمه بنت اسد(علیها‌السلام)معرفی کرده‌اند. درحالیکه شیعیان همیشه او را در قبه اهلبیت(علیهم‌السلام) زیارت کرده‌اند و این یعنی دو مکان، یکی خارج از بقیع و دیگری ابتدای بقیع به عنوان مدفن او شــناخته شده است. گزاره‌های تاریخی از قرن سوم نشان می‌دهد، قبر ایشان در ابتدای بقیع امروزی است. اما از نیمه دوم قرن ششم برای اولین بار قبه‌ای در انتهای بقیع به عنوان مزار بنت اسد رؤیت و گزارش شده است. بررسی و جمع‌بندی گزاره‌های تاریخی نشان می‌دهد پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) همه کسانی را که در عهد ایشان وفــات یافته‌اند، جایی در ابتدای بقیع امروزی دفن کرده‌اند و با توجه به علاقه وافر پیامبر به فاطمه بنت اســد، نم‌یتوان پذیرفت او از این قاعده مســتثنا شده باشد. اگر این موارد را به گزارش‌های مبتنی بر دفن امام حســن (علیه السلام) و عباس بن عبدالمطلب در کنار ایشــان بیفزاییم، نتیجه این خواهد بود که قبر او در بقعه اهل بیت(علیهم السلام) اســت. این نوشــتار درصدد اســت با پژوهشی روشمند و با استفاده از منابع اصیل، مدفن این بانو را مشخص کند.
نظرات کاربران